Д-р Виктор Николов е роден на 25.06.1986г. в град Варна. През 2005г. завършва средно образование в ППМГ „Акад.Никола Обрешков“ гр.Бургас с профил Математика. През месец ноември 2011г. завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ гр. Варна. От 2012г. до 2015г. работи като лекар към клиника по Урология на МБАЛ”Бургас”гр.Бургас.През м.февруари 2016г. започва работа като лекар в клиника по Урология при УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна. От същия месец е зачислен като специализант по Урология към УМБАЛ “Света Марина” – гр. Варна.

От месец септември 2017г. е редовен докторант към катедрата по Хирургични болести. През 2022 г. получава ОНС “Доктор” по научна специалност “Урология”на тема “Функционални и онкологични резултати след радикална простатектомия”. Същата година придобива специалност по Урология.